ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของเรา ชาว ป.ว.ล.

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง"
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนำเอาหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน "กิจกรรมถอดบทเรียน"
กิจกรรม "ยิ้มง่าย ใหว้สวย ด้วยคำทักทาย"
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ส่งนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ไปต่อระดับภาคที่่จังหวัดกาฬสินธ์ุ
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ส่งกองลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ เรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย ปีที่เผยแผร่
1 รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ นายศึก  ลูกอินทร์ 2559
2 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง คาสมาสและคาสนธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายวีระชัย  หงษ์ทอง 2559
3  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง การปลูกพืชและการขยายพันธุ์พืช รหัสวิชา ง23101 วิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายกิจชนะ  อยู่สุข 2560
4

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียน ระหว่างการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกับกิจกรรมการเรียนแบบปกติเรื่อง การอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุธาสินี รัตนพันธ์ 2560
5

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนเรื่องวัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ รายวิชาสุขศึกษา3 รายวิชาสุขศึกษา พ22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

นายสุรเด่น  แพงมาก 2560
6

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายโอภาส กัลยาโพธิ์ 2560
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวนิตติยา แก้วชัย 2560
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสายฝน ศรีคำเวียง 2560
9

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูโรงเรียนดงรักวิทยา

นายสุพจน์ ดำริห์ 2560

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.ว.ล.

ระบบดูแลฯ 1 ระเบียนสะสม (ปพ.8)
ระบบดูแลฯ 2 แบบประเมินSDQ(ฉบับนักเรียนประเมิน)
ระบบดูแลฯ 3 แบบประเมินSDQ(ฉบับครูประเมิน)
ระบบดูแลฯ 4 แบบประเมินSDQ(ฉบับผู้ปกครองประเมิน)
ระบบดูแลฯ 5 แบบประเมินEQ
ระบบดูแลฯ 6 เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน
ระบบดูแลฯ 7 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล(ก่อนส่งเสริมและดูแลแก้ไข)
ระบบดูแลฯ 8 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นระดับชั้น(ก่อนส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือ)
ระบบดูแลฯ 9 แผนการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
ระบบดูแลฯ 10 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ระบบดูแลฯ 11 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม
ระบบดูแลฯ 12 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
ระบบดูแลฯ 13 แบบบันทึกการติดตามดูแลแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ระบบดูแลฯ 15 แบบบันทึกการส่งต่อภายใน
ระบบดูแลฯ 16 แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก
ระบบดูแลฯ 17 แบบสรุปผลการส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
ระบบดูแลฯ 18 แบบบันทึกสข้อมูลการศึกษารายกรณี
ระบบดูแลฯ 19 แบบบันทึกสรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
ระบบดูแลฯ 20 รายงานผลการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายสัปดาห์
ระบบดูแลฯ 21 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล(หลังส่งเสริมและดูแลแก้ไข)
ระบบดูแลฯ 22 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นระดับชั้น(หลังส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือ)
ระบบดูแลฯ 23 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา
   
  นายสุพจน์  ดำริห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
   นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ 
รองผู้อำนวยการฯ
 
   
 
 
 
   นางนิตติยา  แก้วชัย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 
     
 นายธีระศักดิ์ สานุสันต์
งานทะเบียน
 นางศรีสุดา  สามารถ
งานวัดผบประเมินผล
 นางสาวสุภาพร พิสุทธิวงศ์ชัย
งานประกันคุณภาพการศึกษา
     
 นางสายฝน ศรีคำเวียง
งานสอนซ่อมเสริม
 นางสาวดวงกมล  แก้วดวงดี
งานหลักสูตร
 นางสาวณัชญา  บุญวงษ์
งานสำมโนประชากร
     
 นายโอภาส  กัลยาโพธิ์
หัวหน้างานกิจการลูกเสือ
 นายศุภรัตน์  ทรงกรด
งานกิจกรรมลูกเสือ
นายศักดิ์ชัย  กรรฬสุวรรณ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน