ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของเรา ชาว ป.ว.ล.

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง"
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนำเอาหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน "กิจกรรมถอดบทเรียน"
กิจกรรม "ยิ้มง่าย ใหว้สวย ด้วยคำทักทาย"
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ส่งนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ไปต่อระดับภาคที่่จังหวัดกาฬสินธ์ุ
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ส่งกองลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ เรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย ปีที่เผยแผร่
1 รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ นายศึก  ลูกอินทร์ 2559
2 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง คาสมาสและคาสนธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายวีระชัย  หงษ์ทอง 2559
3  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง การปลูกพืชและการขยายพันธุ์พืช รหัสวิชา ง23101 วิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายกิจชนะ  อยู่สุข 2560
4

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียน ระหว่างการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกับกิจกรรมการเรียนแบบปกติเรื่อง การอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุธาสินี รัตนพันธ์ 2560
5

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนเรื่องวัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ รายวิชาสุขศึกษา3 รายวิชาสุขศึกษา พ22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

นายสุรเด่น  แพงมาก 2560
6

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายโอภาส กัลยาโพธิ์ 2560
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวนิตติยา แก้วชัย 2560
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสายฝน ศรีคำเวียง 2560
9

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูโรงเรียนดงรักวิทยา

นายสุพจน์ ดำริห์ 2560

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.ว.ล.

ระบบดูแลฯ 1 ระเบียนสะสม (ปพ.8)
ระบบดูแลฯ 2 แบบประเมินSDQ(ฉบับนักเรียนประเมิน)
ระบบดูแลฯ 3 แบบประเมินSDQ(ฉบับครูประเมิน)
ระบบดูแลฯ 4 แบบประเมินSDQ(ฉบับผู้ปกครองประเมิน)
ระบบดูแลฯ 5 แบบประเมินEQ
ระบบดูแลฯ 6 เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน
ระบบดูแลฯ 7 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล(ก่อนส่งเสริมและดูแลแก้ไข)
ระบบดูแลฯ 8 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นระดับชั้น(ก่อนส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือ)
ระบบดูแลฯ 9 แผนการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
ระบบดูแลฯ 10 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ระบบดูแลฯ 11 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม
ระบบดูแลฯ 12 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
ระบบดูแลฯ 13 แบบบันทึกการติดตามดูแลแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ระบบดูแลฯ 15 แบบบันทึกการส่งต่อภายใน
ระบบดูแลฯ 16 แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก
ระบบดูแลฯ 17 แบบสรุปผลการส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
ระบบดูแลฯ 18 แบบบันทึกสข้อมูลการศึกษารายกรณี
ระบบดูแลฯ 19 แบบบันทึกสรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
ระบบดูแลฯ 20 รายงานผลการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายสัปดาห์
ระบบดูแลฯ 21 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล(หลังส่งเสริมและดูแลแก้ไข)
ระบบดูแลฯ 22 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นระดับชั้น(หลังส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือ)
ระบบดูแลฯ 23 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา

 

ลำดับที่ เรื่อง ผู้ศึกษา พ.ศ.
 1 รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ นายศึก ลูกอินทร์ 2559
 2  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง คำสมาสและคำสนธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายวีระชัย หงษ์ทอง 2559
3 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง การปลูกพืชและการขยายพันธุ์พืช รหัสวิชา ง23101 วิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายกิจชนะ  อยู่สุข 2560