ลำดับที่ ชื่อผลงาน ปีการศึกษา ผู้ค้นคว้า
1

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

2561 นายสุพจน์  ดำริห์
2

การนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์

2561 นายสุพจน์  ดำริห์
3   2559 นายวีระชัย  หงษ์ทอง
4

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

2559 นายโอภาส กัลยาโพธิ์
5   2559 นางสายฝน ศรีคำเวียง

ลำดับที่ ชื่อรางวัล ปีการศึกษา เจ้าของรางวัล
1   2559  
2   2559  
3   2559  
4   2559  
5   2559